Bình hoa trang trí Trụ cao Nhuộm xanh ánh Kim 20 x 31 CM