Bình hoa Thủy tinh Châu Âu nhuộm màu Khói 15 x 34 CM